ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

     ด้วย โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน (1) ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จำนวน 1 อัตรา (2) ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว (3) ค่าจ้าง 6,600 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านเขาไม้แก้ว
หัวข้อข่าว : ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

     ประกาศโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ตามที่โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้นปรากฏว่ามีรายละเอียดของวันรับสมัครผิดพลาด จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงชื่อ) (นายรติสัยน์ ธนะปาละ) ครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

     ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ โดยนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ประชุมชี้แจง ระเบียบต่างๆ ได้รับเกียรติจากประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุนทร อ่อนสว่าง พบปะผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพของรัฐบาล ได้แก่ 1.หนังสือยืมเรียน 2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2560 ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนโดยมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมโรงเรียนได้มอบค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ปราจีน 2 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมทำบุญ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปจ 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทย โดยในช่วงเช้าได้นำคณะบุคลากรสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และต่อด้วยพิธีสงฆ์ พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นเป็นพิธีการรดน้ำเพื่อขอขมาผู้ใหญ่ ประกอบด้วย นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปจ 2 , นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมNongsrivichai School Fair ประจำปีการศึกษา 2559

     วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมNongsrivichai School Fair ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากรองผอ.สพป.ปจ 2 นายสุชีพ ช่วยแก้ว มาเป็นประธานในการเปิดงาน​ ในการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่งค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี จัดกิจกรรม เปิดประตูสูู่รั้วสถานศึกษา (Open House) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

     วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี โดย ผอ.จรูญ สุริรัมย์ ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วสถานศึกษา (Open House) แสดงนิทรรศการผลงาน ครู นักเรียน ผู้บริหาร และโรงเรียน กิจกรรม บัณฑิตน้อย/ ปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อวางแนวทางการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป โอกาสนี้ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การจัดงาน ประสบความสำเร็จดังเป้าหมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี กับกิจกรรมอ่านออกยกชั้น

     โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี โดย ผอ.จรูญ สุริรัมย์ และคณะครู นักรียนชั้น ป.๑ - ป.๓ ผ่านการทดสอบกิจกรรมอ่านออกยกชั้น ตามโครงการ ผอ.ป.๓ ของ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และสถานศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกอุดม
หัวข้อข่าว : พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโคกอุดม

     17 มีนาคม 2560 พิธีบายศรีสู่ขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดโคกอุดม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกอุดม
หัวข้อข่าว : วันดอกเฟิ่องฟ้าบาน.. วันแห่งความสำเร็จของโรงเรียนวัดโคกอุดม

     19 มีนาคม 2560 "วันดอกเฟิ่องฟ้าบาน" วันแห่งความสำเร็จของโรงเรียนวัดโคกอุดม ประกอบด้วยกิจกรรม บัณฑิตน้อย / ปัจฉิมนิเทศ / Open House เปิดปิดรั้ว แสดงนิทรรศการผลงานครู นักเรียน ผู้บริหาร และโรงเรียน / ร่วมกันประเมินความพึงพอใจในภาพความสำเร็จของโรงเรียน เพื่อวางแนวทางการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้มีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ "งานวันดอกเฟื่องฟ้าบาน" ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"Open house"

     วันที่ 21 มีนาคม 2560 นางสาวอรัญญา อุ่นทอง พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ “บูรณาการกลุ่มสาระและตลาดนัดอาชีพ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกฝนให้สามารถนำความรู้ต่างๆไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้นำชุมชน และคณะผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : อ่านออกยกชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านชำโสม

      วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านชำโสม เข้ารับการประเมินอ่านออกยกชั้น ป.1-3 ตามนโยบาย ผอ.ป.3 ผลการประเมินปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนบ้านชำโสม ระดับชั้น ป.1-3 อ่านออกยกชั้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง จัดกิจกรรม กิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วสถานศึกษา (Open House) ปีการศึกษา 2559

     วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่รั้วสถานศึกษา (Open House) เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมี ด.ต.คณิน เนาว์เพชร์ และคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open House โรงเรียนวัดวังหวาย

     เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดวังหวาย นำโดยนางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงผลงานของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล นายไพบูลย์ ช่างฉาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้ใจบุญมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและซาลาเปานักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ผอ.เขต2 ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ "บูรณาการกลุ่มสาระ" ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน ในโครงการเปิดบ้านวิชาการ “บูรณาการกลุ่มสาระ” ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง โครงการนี้จัดทำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา ฝึกฝนให้สามารถนำความรู้ต่างๆไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/108 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36