ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗

     โรงเรียนบ่อทองวิทยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนายพรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป้นประธาน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูผู้มีพระคุณและฝากตัวเป็นศิษย์ให้คุณครูประสิทธิประสาทวิชาในปีการศึกษานี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยตรวจสุขภาพช่องปาก

     บ่ายวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ ได้ตรวจสุขภาพช่องปาก โดยคุณธัญญาธร มังคะกุล เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ผลการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงดี มีนักเรียนบางคนที่ต้องเข้ารับการตรวจรักษา ที่ รพสต.นนทรีอีกครั้ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้จัดกิจกรรมและขั้นตอนการเลือกตั้งตามกระบวนการการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รู้ ขั้นตอน บทบาทและหน้าที่ของตนเอง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ประธานนักเรียนคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
หัวข้อข่าว : ไหว้ครูโรงเรียนบ้านวังมะกรูด

     โรงเรียนบ้านวังมะกรูด จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมีนายบุญลือ เอี่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านวังมะกรูด ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท ตัวแทนนักเรียนนำพานพุ่ม ธูปเทียนสักการะคณะครู และในเวลา 13.00 น.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางศิรินันท์ สิงวะราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นางสาวฤชากร อำไพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยเป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปมาไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗

      โรงเรียนบ้านหนองมันปลา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณและให้ความรู้ในด้านต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวัดวังหวายเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     นักเรียนโรงเรียนวัดวังหวายเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนวัดวังหวาย และมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหวายเป็นประธานในพิธีเปิด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : ทำบุญอาคารเรียนร่วมใจ 2556

      10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ่อทองวิทยา โดยผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันทำบุญอาคารเรียนร่วมใจ 2556 เพื่อเปิดใช้เป็นห้องเรียน ป.1-3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : การตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

     วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 57 คุณ ธัญญาธร มังคะกุล เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ได้ตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ผลการตรวจสุขภาพช่องปากดี และไม่ดีเป็นรายบุคคล คนที่ฟันไม่ดีเจ้าหน้าที่จะนัดเข้ารับการตรวจรักษา ที่ รพสต.นนทรีอีกครั้ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแก่ง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     โรงเรียนบ้านแก่ง จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นายพงษ์ธรรม คำมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ง ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปเทียนสักการะคณะครู และนักเรียนทุกคนร่วมกันกราบบูชาครูด้วยกรวยดอกไม้โดยพร้อมเพรียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวังดาลวิทยาคมเข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ

     วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายปัญญา กองชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์อาเซียนโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : ครู D.A.R.E โรงเรียนวัดโคกป่าแพง

     อบต.กบินทร์ร่วมกับโรงเรียนวัดโคกป่าแพงและ สภ.กบินทร์บุรีได้จัดกิจกรรมโครงการ ครู D.R.R.E. เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในนักเรียน ปีการศึกษา 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557

     โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 โดยมี นายภัคพล นามจิรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : มอบเสื้อกันเปื้อนให้เด็กอนุบาล

      เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายจตุรงค์ นาสืบ ได้นำเสื้อกันเปื้อนมามอบให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ โดยมอบให้ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๓๗ ตัว อนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๒๗ ตัว รวมเป็น ๖๔ ตัว..........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : ผอ.เรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล แจ้งสมาชิกในกลุ่มทำประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2557

      ผอ.เรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ขอแจ้งให้สมาชิกในกลุ่มทำประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน ประจำปี 2557 ในกลุ่มอำเภอกบินทร์บุรีและกลุ่มอำเภอนาดีทราบว่า ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ตัวแทนของบริษัทจะมารับเงินและเอกสารในการทำประกันตามหนังสือที่เคยแจ้งให้ทราบ จึงขอให้ ผอ.โรงเรียน นำส่งเงินและเอกสารด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมโรงเรียนบรรหารวิทยา จักเป็นพระคุณยิ่ง... ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 ict_esao@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36