ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

     (เพิ่มเติม) ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

     โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 1 อัตรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558

      เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้จัดกิจกรรมและขั้นตอนการเลือกตั้งตามกระบวนการการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รู้ ขั้นตอน บทบาทและหน้าที่ของตนเอง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ประธานนักเรียนคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย

      โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี นางสาวฤชากร อำไพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยเป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปมาไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังรี
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านวังรี

     วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านวังรี นำโดย นางน้ำผึ้ง ศิริรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกอันดีแก่นักเรียนรวมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการระลึกนึกถึงพระคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ประธานในพิธี พร้อมคณะครูและนักเรียน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ได้จัดให้มีการเลือกประธานนักเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยในอนาคต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดหาดสูง ปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนวัดหาดสูง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีนางณัชชา มุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และคณะครูทุกท่านร่วมพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูผู้มีพระคุณและฝากตัวเป็นศิษย์ให้คุณครูประสิทธิประสาทวิชาในปีการศึกษานี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : ทันตแพทย์ตรวจฟันนักเรียน

     ทันตแพทย์จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล เกาะแดง ได้มาตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ของนักเรียนโรงเรียนวัดวังหวาย ระดับชั้น อนุบาล๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดวังหวาย

     นางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหวาย เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนวัดวังหวาย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักถึงการเคารพครูบาอาจารย์และฝากตนเองเข้าเป็นศิษย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง
หัวข้อข่าว : "Teacher venerated ceremony"

     11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยนักเรียนได้พร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้  ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กเตเวทิตา ระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองจิก
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

      โรงเรียนบ้านหนองจิก นำโดยนางปรางสินี ช่างฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียนให้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ คุณคนึง พันธ์ุเจริญ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ของสพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ พร้อมคณะ ได้มาทำการตรวจสอบระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36