ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง"รณรงค์ออกเสียงประชามติ"

     วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผอ.อรัญญา อุ่นทอง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันลงออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยรร.มุ่งหวังให้นักเรียนและชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี เชิญชวนลงประชามติวันที่ 7สิงหาคม 2559

     เมื่อวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันลงออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยทางโรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนและชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองตามั่น
หัวข้อข่าว : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

      วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 ผอ.สถิตย์ สมมิตร คณะครู และนักเรียนรร.บ้านคลองตามั่น ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยโรงเรียนได้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองให้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงออกเสียงประชามติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนดีประจำตำบล

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง โดยนายวชิระ สมติตต์ คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยื่นโรงเรียน ดีประจำตำบล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : รณรงค์ออกเสียงประชามติ

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง โดยนายวชิระ สมจิตต์ คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์ "ออกเสียงประชามติ"ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 5559 เวลา 08.00-16.00 น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ได้รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบลประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยท่านผู้อำนวยการรัชภร รุ่งตั้งธนาบูญ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกมาตรฐาน ทางโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
หัวข้อข่าว : รร.บ้านหนองหัวช้าง เชิญชวนลงประชามติวันที่7สิงหาคม2559

     วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ผอ.กุลกาญจน์ มลิเกตุ คณะครู และนักเรียนรร.บ้านหนองหัวช้าง ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้าน ร่วมกันลงออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงนี้ โดยรร.มุ่งหวังให้นักเรียนและชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์ใช้เสียง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรีรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดยศน.สมคิด ศรีปราชญ์ ศน.พิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ และคณะ ได้ประเมินตามมาตรฐาน 5 ด้าน 16 ตัวชี้วัด ทางโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโคกป่าแพง
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย

     โรงเรียนวัดโคกป่าแพง ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ วันภาษาไทย ใ้ห้กับนักเรียน ซึ่งเด็ก นักเรียน ไ้ด้รับความรู้ มีความคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์กับกิจกรรมที่ครูและนักเรียนดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างดี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

     กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านปราสาท
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านปราสาท รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

      เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.ฉัตรชัย มานะกิจ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล นำโดย ศน.สมคิด ศรีปราชญ์ ศน.พิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ และคณะ ได้ประเมินตามมาตรฐาน ๕ ด้าน ๑๖ ตัวชี้วัด ผลการประเมินผ่านทั้ง ๕ ด้าน ทางโรงเรียนบ้านปราสาทขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกดสือต้านยาเสพติดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดจากตำรวจและผู้นำชุมชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแห่เทียนเนื่องในว้นเข้าพรรษา โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้างได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมกันถวายเทียนที่วัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาด้วน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาด้วนจัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

      วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาด้วน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาด้วน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขาด้วนจัด " โครงการต้านภัยยาเสพติด " ประจำปีการศึกษา 2559

      วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2559 นายปรีชา กระจ่างโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาด้วน ได้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี คือ ท่านสมชาย ชำนิ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปืด " โครงการต้านภัยยาเสพติด " และรณรงค์ประชามติ 7 สิงหาคม 2559 พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/106 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36