ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไผ่
หัวข้อข่าว : Tesco Lotus และ Unilever Thai Trading พาน้องไปโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มูลนิธิเทสโก้ โลตัส และบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด จัดโครงการพาน้องไปโรงเรียน โดยมอบรองเท้านักเรียน ถุงเท้า ชุดนักเรียน กล่องอาหาร และผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ทุกคน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน"

     โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน" นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ๒ วัน ๑ คืน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหวาย ได้พบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง โดยท่านผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วฟ้าชมพู พร้อมให้โอวาทและข้อคิดที่ดีกับนักเรียน ในโอกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโนนสูง
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครองและ กิจกรรมป่าคุณธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

     วันที่ 15 พ.ค.2559 ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผู้ปกครองและ กิจกรรมป่าคุณธรรม ฟังเทศน์การเลี้ยงลูกให้มีความพร้อมในการเรียนอย่างมีสติ แจกรางวัลนักเรียนที่ทำผลการสอบโอเน็ทสูงกว่าระดับชาติ มอบรางวัลครูที่อ่านออกยกชั้น ป.1-3 ครูที่สอนนักเรียนทำให้ผลการสอบโอเน็ท และ nt อยู่ในระดับดีเยี่ยม และประชุมครูก่อนเปิดเทอม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1/2559

      วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2559ขึ้น ท่าน ผอ.รัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ได้พบปะและแจ้งนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมโรงเรียนได้มอบค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนด้วย โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 /2559

     วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559 ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนโดยมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและเป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ต่อไป ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียงเพื่อพัฒนาบุคลากรครู

     วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย นำโดยท่าน ผอ.ฤชากร อำไพศรี คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตพอเพียงเพื่อพัฒนาบุคลากรครู ณ ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระพุทธวิหาร สถาบันการศึกษาวิชาการตรัสรู้เพื่อดับทุกข์แห่งพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดนครนายก โครงการนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การถือศีล8 การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน การเดินจงกรม การฟังเทศน์ การสอบอารมณ์ เป็นต้น การจัดโครงการนี้ทำให้คณะครูโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ได้พัฒนาและยกระดับจิตใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559

     วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ วุฒิชัย สมมิตร มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ประพฤติดีเด่นในปีการศึกษา 2558 และท่าน ผอ.ฤชากร อำไพศรี ได้มอบรางวัลครูผู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ดีเด่น ได้แก่ ครูดุจฤดี วังคำ และครูศลิษา พลเขต พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2558 ในบริบทต่างๆเกี่ยวกับโรงเรียน และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการในปีการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

     โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาาคาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครครู เอกภาษาอังกฤษ

     ประกาศ โรงเรียนวัดหาดสูง รับสมัครครู วุฒิ ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000 บาท เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2559 - 15 พ.ค. 2559 สมัคร ได้ที่ โรงเรียนวัดหาดสูง ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 086-0798512......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เพิ่มเติม ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

     เพิ่มเติม ประกาศรัับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

     โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559 สมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 091-2451169 (ผอ.รร.)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :บรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 02.40 น. ได้เกิดเพลิงไหม้บ้านของนักเรียนโรงเรียนบรรหารวิทยา บ้านเลขที่ 200/1 ม.4 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ทางโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ หรือสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนของนักเรียน รวมถึงอุปกร์อุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย สามารถติดต่อบริจาคได้ที่..นางกรนุภา นาสะกาด โทร.092-4750204 หรือ โรงเรียนบรรหารวิทยา 89 ม.7 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร.037-576099......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง

     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นป.6 และ ม.3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2558 และมอบทุนดีเด่น

     วันที่ 29 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา และบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2558 และปีนี้เป็นที่น่ายินดีและชื่นชม ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สามารถทำคะแนน O-net สูงกว่าระดับประเทศได้ทั้ง 5 กลุ่มสาระ และได้มอบทุนให้กับนักเรียนดีเด่น ที่ทำคะแนนโอเน็ตสูงสุดจำนวน 5,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดต.คณิน เนาเพ็ชร ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ และผู้อำนวยการได้ให้โอวาทและข้อคิด 3 เรื่อง ได้แก่ ให้มีค......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36