ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 23 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง

     นายบุญลือ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังมะกรูด ร่วมด้วยโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยมีหัวข้อสำคัญในการประชุมคือ แนะนำครูใหม่ 3 ท่าน แผนปฏิบัติการ โครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2556 และเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2557 พร้อมกันนี้ยังได้จัดเลี้ยงต้อนรับครูใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะจากบริษัทดับเบิ้ลเอ

     วันที่ 11 มิ.ย. 57 โรงเรียนวัดหาดสูงในการนำโดย ผอ.ณัชชา มุขศรี ได้ต้อนรับคณะจากบริษัทดับเบิ้ลเอ ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมเล่นเกมกับนักเรียนในโครงการเลี้ยงน้องวันเกิดและได้ร่วมเป่าเค้กวันเกิดกับนักเรียน ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูโรงเรียนวัดหาดสูง

     โรงเรียนวัดหาดสูง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนางณัชชา มุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และคณะครูทุกท่านร่วมพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูผู้มีพระคุณและฝากตัวเป็นศิษย์ให้คุณครูประสิทธิประสาทวิชาในปีการศึกษานี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ จัดกิจกรรมไหว้ครู

      เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อแสดงความเคารพยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการจึงพร้อมใจกันปวารณาตน รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครูด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะ อดทน เพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ .........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองจิก
หัวข้อข่าว : บ้านหนองจิกจัดวันไหว้ครู

      เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านหนองจิกจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีนายพงศ์เทพ ทับทิม ผอ.โรงเรียนเป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปเทียน มาไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และครูนักเรียนร่วมกันปลูกไม้มงคลในโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ ประชุมผู้ปกครอง

      เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

     ด้วยโรงเรียนบ้านคลองสิบสอง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสอง รวมทั้งศิษย์เก่า ร่วมแสดงความเคารพคและรำลึกถึงพระคุณของคุณครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรวิทยา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำของนักเรียน

      โรงเรียนบรรวิทยา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำของนักเรียน ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2557 โดยมีนายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบรรหารวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบรรหารวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบรรหารวิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยนายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารวิทยาเป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปมาไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์.........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗

     โรงเรียนบ่อทองวิทยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีนายพรชัย ไพรหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป้นประธาน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคุณครูผู้มีพระคุณและฝากตัวเป็นศิษย์ให้คุณครูประสิทธิประสาทวิชาในปีการศึกษานี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยตรวจสุขภาพช่องปาก

     บ่ายวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๓,๖ ได้ตรวจสุขภาพช่องปาก โดยคุณธัญญาธร มังคะกุล เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ผลการตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงดี มีนักเรียนบางคนที่ต้องเข้ารับการตรวจรักษา ที่ รพสต.นนทรีอีกครั้ง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้จัดกิจกรรมและขั้นตอนการเลือกตั้งตามกระบวนการการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รู้ ขั้นตอน บทบาทและหน้าที่ของตนเอง เมื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ซึ่งการเลือกตั้งก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ประธานนักเรียนคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งตามการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังมะกรูด
หัวข้อข่าว : ไหว้ครูโรงเรียนบ้านวังมะกรูด

     โรงเรียนบ้านวังมะกรูด จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมีนายบุญลือ เอี่ยมแสง ผอ.โรงเรียนบ้านวังมะกรูด ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท ตัวแทนนักเรียนนำพานพุ่ม ธูปเทียนสักการะคณะครู และในเวลา 13.00 น.กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางศิรินันท์ สิงวะราช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

     โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี นางสาวฤชากร อำไพศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัยเป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ ธูปมาไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความรักความผูกพันระหว่างครูและศิษย์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองมันปลา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗

      โรงเรียนบ้านหนองมันปลา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณและให้ความรู้ในด้านต่างๆ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288137 - 8 ict_esao@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36