ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมหมอสอนอ่าน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

     โรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้จัดพิธีมอบป้ายหมอสอนอ่าน และกระเป๋ายาของคุณหมอสอนอ่านให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาและมีทักษะการอ่านในระดับดี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของตนเองและเพื่อนๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : การดำเนินงานกิจกรรมหมอสอนอ่านของโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

     โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกได้จัดพิธีมอบป้ายหมอสอนอ่าน และกระเป๋ายาของคุณหมอสอนอ่านให้กับนักเรียนที่มีจิตอาสาและมีทักษะการอ่านในระดับดี โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเป็นผู้มอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้ของตนเองและเพื่อนๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกจัดกิจกรรมค่ายคนดีศรีแผ่นดิน ในโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง

     วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2558 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝกจัดกิจกรรมค่ายคนดีศรีแผ่นดิน ในโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง เพื่อปลุกจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ด้วย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านชำโสม

      ต้อนรับ นักร้องลูกทุ่งสาวสวย ต่าย อรทัย มามอบทุนการศึกษาและของใช้ที่จำเป้นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชำโสม ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านชำโสม ต้อนรับศน.สมสุข ค้ำชู

      เมื่อ 16 กรกฎาคม นี้พร้อมมอบเอกสารคู่มือ รู้ทัน O-NET ให้กับ ผอ.ไพศาล จันทรา และครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านชำโสม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า ต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :BANBUSOONG
หัวข้อข่าว : จักรยานวัยใส ใส่ใจสุขภาพ

     นายเกียรติศักดิ์ ทัศคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุสูงได้นำ ครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ปั่นจักรยานปลอดภัย ชาวนาดีใส่ใจสุขภาพ" ณ อบต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :เสริมพิสิฎฐ์
หัวข้อข่าว : นิเทศเข้มแข็ง

     โรงเรียนบ้านหนองปรือได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจากท่าน ศน.เพชรไทย เย็นแย้ม ศน.นภาพร อากาศ และท่าน ศน.ภนิษา พรมโน ตาม Roadmap ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง ปีการศึกาษา 2558-2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 โดยทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำจากท่าน ศน.ทั้ง 3 ท่าน และได้รับมอบคู่มือ รู้ทัน O-NET ตามแนวทาง รวมใจพัฒนา O-NET ตอน "ตีแผ่เรื่องจริง" เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชำโสม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านชำโสมร่วมเปิดโครงการCPF อิ่มสุข

      นายสมหวัง ฉายวัฒนะ รองผู้อำนวยการสพป.ปราจีนบุรี เขต2 ร่วมเปิดโครงการ CPF อิ่มสุข กับ คณะผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ที่โรงเรียนบ้านชำโสม เมื่อ 13 กรกฎาคม 2558 โดยมีนายไพศาล จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำโสม และคณะครูให้การต้อนรับ ในการนี้ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :BANBUSOONG
หัวข้อข่าว : สนาม BBL โรงเรียนบ้านบุสูง

     ภาพสถานที่โรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขากระแต.
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเขากระแต รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     8 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านเขากระแต ต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นำโดย รองฯอำนวยพร ทรัพย์คง ผอ.เรืองฤทธิ์ พันธุ์วิไล และผอ.อุดร แผ่พร ทั้งนี้ยังได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมาย ทางโรงเรียนจึงขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนัก้รียน

     วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นางสาวอรัญญา อุ่นทอง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี รองอำนวยพร ทรัพย์คง ผอ.เรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล และผอ.อุดร แผ่พร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานต่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านคลองอุดม จัดกิจกรรม "อ่านทุกวัน ฝันได้ทุกอย่าง "

     เมื่อวันที่ 08/07/2558 เวลา 09.09 น. โรงเรียนบ้านคลองอุดม เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 1 ได้จัดกิจกรรม "อ่านทุกวัน ฝันได้ทุกอย่าง " ช่วงเวลา 15.30-16.30 น. ทุกวัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบาย ผอ.ป.3 ดำเนินการตาม ROADMAP ปีแห่งการวัดผลเข้มแข็ง ( ปีการศึกษา 2558-2559 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :วัดวังหวาย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดวังหวาย

     วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นางพูนศรี สุพล ผู้อำนวยโรงเรียนวัดวังหวาย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี รองอำนวยพร ทรัพย์คง ผอ.เรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล และผอ.อุดร แผ่พร พร้อมได้รับกำลังใจจาก ผอ.โรงเรียนเขตกบินทร์บุรี ๓......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่ รพสต.หาดนางแก้วตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวัดหาดสูง

     วันที่ 6 ก.ค. เจ้าหน้าที่จาก รพสต.หาดนางแก้วเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน เคลือบฟลูโอไลน ฉีดวัคซีนให้นักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหาดสูง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดหาดสูงจัดนิทรรศการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก Best Practice

     วันที่ 3 ก.ค. โรงเรียนวัดหาดสูงนำโดย ผอ.ณัชชา มุขศรี และคณะครู ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ไปจัดนิทรรศการประเมินโรงเรียนขนาดเล็ก Best Practice ที่โรงแรมสตาร์ จ. ระยอง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/80 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
เลขที่ 998 หมู่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
037 - 288337 - 8 edu.prachin2@gmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.36